Projektim

PROJEKTIMI ËSHTË PJESA MË E RËNDËSISHME I TË GJITH PËRSËRITJES TE SISTEMIT TE IMPIANTIT

Prodhimi

MEDIALIFT PRODHON PRODUKTE MODERNE DHE TE CILESIS PËR ASHENSORA, ASHENSORA MALLI, PLATFORMA NGRITESE DHE SISTEME TE REJA.

Programimi

MEDIALIFT NËPËRMJET TEKNIKEVE TE SAJE, QË JANE SHUME TE KUALIFIKUAR, MERR PERSIPER ÇDO FAZE TE PROGRAMIMIT PËRMES SOFTWARE TEKNOLIGJIK TE AZHORNUAR

Menaxhimi Dhe Dorezimi

MEDIALIFT MERRET TËRËSISHT PËR FAZAT E MENAXHIMIT TE POROSIS EDHE TË DORËZIMIT TË PRODUKTIT QË ËSHTË PROJEKTUAR, REALIZUAR DHE PËRMBLEDHUR.

Pas Shitjes

ML Elevators MBAN KONTAKTE ME KLIENTET EDHE PAS DORZIMIT NE KANTIER.

SHERBIMET TONA

ML Elevators është një kompani që operon në tregua e ashensorëve. Faktori ynë i suksesit mund të identifikohet në ofertën e shërbimit që shoqëron gjithmonë krijimin e një produkti konkurrues dhe të personalizuar.

Nga studimi i fizibilitetit të një projekti, ne ofrojmë një kuotë për një sistem të plotë me detaje dhe transparencë. Faza e dizajnit u besohet profesionistëve që veprojnë në një mënyrë të specializuar duke përdorur teknologjitë më moderne: ato ofrojnë këshilla të hollësishme dhe raporte teknike për secilën nevojë specifike të diktuar nga impianti individual.

Gama e shërbimeve  ML Elevators synon të mbulojë nevojat dhe kërkesat e operatorëve të ngritjes në 360 gradë: nga fusha teknike dhe e projektimit, në atë ekonomike dhe tregtare, në atë logjistike, deri në atë të marketingut dhe komunikimit.

Kompania jonë mbulon lloje të ndryshme të platformave, ashensorëve dhe platformave ngritëse si dhe miraton zgjidhje të tilla si në hapësira shkallesh shumë të ngushta ose megjerësi kabine më të mëdha se sa konkurrenca, në sajë të përdorimit të materialeve inovative për hapësirë të zvogëluar.

Përdorimi i produkteve cilësore dhe kostot e ulëta janë forca jonë.

DIZAJNI

ML Elevators zhvillon zgjidhje të dizajnit bazuar në studimin e llojeve të ndryshme, duke përmbushur nevoja të lidhura si me vendin ashtu edhe me njerëzit që do të përdorin produktin përfundimtar, në përputhje të plotë me rregulloret aktuale si EN 81-20 dhe 50. ML Elevators është gjithashtu një kompani e çertifikuar sipas Formularit H1 aneksi XI të Direktivës 2014/33 / BE, e cila ka të bëjë me një çertifikim të plotë të cilësisë së ashensorëvë, i cili e vendos atë ndër disa kompani që mbajnë këtë kualifikim në fushën e ashensorëve dhe që përcaktojnë një seri të kontrolleve nga organet përgjegjëse, kjo e bën atë një kompani serioze dhe të besueshme.

Funksionimi i ML Elevators pas marrjes së kërkesës së fizibilitetit fillon me analizën e tipit te hapësirës (materiali, matjet) në lidhje me kërkesat e përgjithshme. Fazat e tjera që vërtetojnë punën e ML Elevators në fazën e hartimit dhe zbatimit të një projekti:

 • Zhvillimi i një studimi të parë me përgatitjen e hartave dhe vizatimet grafik bazë.
 • Prodhon një ofertë të personalizuar bazuar në kërkesat e klientëve.
 • Zhvillon një projekt të plotë dhe të detajuar të ashensorit, i cili do të përdoret për montimin e tij.

MENAXHIMI I POROSISË

Faza e menaxhimit të porosive është e përmbledhur në ndjekjen e ciklit gjatë gjithë procesit të saj.

 • Ne zgjedhim furnitorët më të përshtatshëm për kërkesën tuaj
 • Ne e adaptojm nevojën tuaj me specifikimet teknike
 • Ne mbajm në kontroll të vazhdueshëm prodhimin e porosisë duke monitoruar fazat e dorëzimit
 • Ne garantojmë kontrollin dhe dërgimin e konfirmimit të porosisë tuaj
 • Zyra jonë e Logjistikës do të kordinojë dhe bie dakord me klientin për fazat e dorëzimit.

FAZAT E DORËZIMIT

PERSONELI I DEDIKUAR

Ne kujdesemi që të ndjekim me prioritet çdo fazë të transportit të produktit të përfunduar, duke garantuar siguri, besueshmëri dhe profesionalizëm.

Kemi staf të përkushtuar i cili mbanë kontakte të ngushta me klientin dhe vendin tuaj te montimit për të planifikuar datën e dorëzimit të materialit duke rënë dakord për kohën.

ASHENSORET DHE CERTIFIKIMET

ML Elevators prodhon ashensorë dhe platforma me thellësi dhe hapesire duke filluar nga 160 mm për platformat dhe 260 mm për ashensorët dhe me “headroom” duke filluar nga 2300 mm për platformat dhe 2450 mm për ashensorët.

Kompania jonë prodhon ashensorë dhe ofron dokumentacion të plotë në lidhje me fushat e aplikimit të botës së ashensorëve. Përveç dinamikës normale të EN 81-20, ajo gjithashtu merret ende me:

 1. EN 81-70 Siguria e ashensorëve për personat me aftësi të kufizuara
 2. EN 81-72 Ashensorë zjarrefikës
 3. Uni 10411 Modifikime në ashensorët elektrikë para-ekzisences
 4. Direktiva e Makinerisë 2006/42 për ndërtimin e platformave me shpejtësi të reduktuar (0.15 m / s) për Ashensorët shtëpiak me një kapacitet prej 250 ose 320 Kg

Lidhur me ndërtimin e platformave, ML Elevators është nje kompani e çertifikuar kështu që nuk i nevojitet te bëj asnjë lloj testimi por vetëm te paraqes aplikacionin e saj ne Komunen perkatese.

FAZAT PAS PROJEKTIMIT

Pas fazës së parë të dizajnit, zhvillohen një sërë dokumentesh të përbërë nga:

 1. Raporti teknik
 2. Analiza e rrezikut
 3. Certifikatat në lidhje me komponentët e ndryshëm të sigurisë së furnizuar
 4. Manuale në lidhje me komponentët e ndryshëm dhe dokumentacionin shtesë që ti prezantohet klientit kërkesa tëndryshme, perjashtime si për zgjidhje të veçanta që përfshijnë ashensorë sipas normave EN 81-21 për puse dhe / ose “headroom” të zvogëluara.

ÇFARE OFROJM

1

STUDIMET E FIZIBILITETIT

Për secilin lloj ashensori me hartë relative tregtare.

Secili prej projekteve tona ka lindur mbi bazat e forta të përvojës së fituar në mbi tridhjete vjet pune, gjatë së cilës ne kemi krijuar ashensorë dhe platforma ngritës për çdo lloj ndërtese, gjithmonë të përqendruar ne karakteristikat estetike dhe nevojave funksionale

2

VLERSIMET DHE MENAXHIMI I POROSISË

Vlerësimet e sistemeve të plota, përfshirë të gjitha kostot: përfshirë transportin në vendin e ndërtimit, ose pjesë të sistemeve për rinovim ose modernizim.

Ne menaxhojmë porosinë tek furnitorët për materialet e nevojshme për ndërtimin e sistemit të projektuar dhe konfirmimin e porosisë dërguar klientit.

3

KONSULECË TEKNIKE KONKURRUESE

Stafi dhe zyra jonë teknike e specializuar është gjithmonë në dispozicionin tuaj.

Konsulenca jonë bazohet në përvojë tridhjetë vjeçare, profesionistë të disponueshëm për të përmbushur edhe kërkesat më të veçanta të fizibilitetit.

4

PROJEKTET DHE PËRMBLEDHJA TEKNIKE

Projektimi specifik është aspekti më i rëndësishëm i të gjithë procesit të ndërtimit të impiantit.

Detyra kryesore është përpunimi dhe hartimi i një raporti teknik përfundimtare të projektit për një instalim të ri ose transformim të një sistemi të vjetër.

MENAXHIMI PAS SHITJEVE

ML Elevators mbetet referenca juaj e vetme për porosinë edhe pas dorëzimit në vendin e ndërtimit.

Ne jemi gjithmonë në dispozicionin tuaj për t’ju mbështetur në çdo problem që mund të hasni.

Ne menaxhojmë një departament të mos konformitetit/respektimit dhe gjithmonë monitorojmë përqindjen e difekteve në materialin e furnitorëve me qëllim që të sigurojmë cilësi totale.

Konsumatori ndiqet në çdo fazë, si gjatë zhvillimit të porosisë ashtu edhe pas instalimit, duke siguruar ndihmë për çdo problem dhe duke siguruar mbulim pas shitjes për çdo aspekt teknik.

Mbetemi në kontakt me klientin edhe pasi sistemi të jetë dorëzuar në vendin e ndërtimit.

Mund të kontaktoni ML Elevators për çdo nevojë për mbështetje. Ne veprojmë menjëherë duke ndërvepruar me furnitorët dhe departamentet përkatse.

SELIA OPERACIONALE Autostrada Tir-Dr, km26 Kapanoni me n° Pasurie 59/80 Shijak, Durrës

Tel.fiks: +355 52706231

I realizuar nga Briciole Digitali  Web Design & Webmaster Andrea Fontana CONTROL-N

ITA